Publicaties

Alle files zijn in PDF-formaat.
Klik hier om Adobe Acrobat Reader gratis te downloaden.Onder ons....
Steriele verkenning van ondermijning op Curaçao (Maart 2016, 212 pagina's)

Er doen op en in relatie tot Curaçao veel verhalen de ronde over corruptie, integriteitsschending en misbruik van voorzieningen. Verhalen, omdat sluitende bewijsvoering in veel gevallen ontbreekt. Dat heeft alles te maken met het schimmige karakter van ondermijning: er is moeilijk een vinger op te leggen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld diefstal, is ondermijning geen eenduidig ‘delict’ dat zich laat aflezen aan het aantal aangiften. ‘Onder ons….’ past bescheidenheid waar het de bijdrage aan het blootleggen van ondermijning betreft. Het gaat niet in op vermoedens of geruchten, maar probeert vanuit een eigen positie op een steriele manier vooral feiten aan te dragen. » lees verder
Verkeersveiligheid
Verkeersongevallen 2005-2015 op Curaçao (ISBN 978-90-806905-7-8, December 2015, 159 pagina's)

De CBA-Verkeersveiligheid 2015 onttrekt beleidsmatige inzichten aan de verkeersongevallenregistratie van Forensys. Inzichten over de aard van verkeersongevallen, hun aantal, de gevolgen in termen van letsel, de oorzaken, de ongevalsmomenten en de locaties waar de ongevallen zich (vooral) voordoen. In totaal zijn 93.551 ongevallen in de CBA betrokken over de periode 2005 tot en met 2013. Over 2014 en 2015 (tot en met augustus) waren detailgegevens niet beschikbaar en is aanvullend gebruik gemaakt van totalen per maand. In enkele analyses zijn ook de gegevens van nog eens 48.061 verkeersongevallen over de jaren 1999-2005 mee genomen. Eerder waren deze verkeersongevallen al geanalyseerd als onderdeel van de Baselinestudy Criminaliteit en Rechtshandhaving Curaçao en Bonaire uit 2006. » lees verder
Gangs of geen gangs?
Informele (criminele?) groepsvorming op Curaçao (ISBN 978-90-806905-6-1, December 2015, 440 pagina's)

‘Gangs of geen gangs?’ is het resultaat van het doorlichten op criminogene factoren van informele groepen. De (vermeende?) relatie tussen de daders van de moord op de politicus en partijleider Helmin Wiels en de bende No Limit Soldiers ligt aan dit fenomeenonderzoek ten grondslag. Een fenomeenonderzoek is een verbijzonderde vorm van criminaliteitsbeeldanalyse waarin de nadruk ligt op het verkrijgen van inzicht in de aard, omvang, achtergronden en context van een nog onbekend en weinig begrepen verschijnsel. Het ontwikkelen van een aanpak of het doen van aanbevelingen is niet haar primaire doel. » lees verder
Je geld of je leven
Overvallen (atrako's) op Curaçao. (ISBN 978-90-806905-5-4, April 2015, 229 pagina's)

‘Je geld of je leven’ is het verslag van een kwantitatief onderzoek naar overvallen (atrako‘s) op Curaçao. Het bevat feitelijke, cijfermatig onderbouwde, inzichten in de overvalcriminaliteit. De aard en omvang van die criminaliteit zijn in kaart gebracht, evenals de plaatsen waar en de momenten waarop atrako’s zich vooral voordoen. Aan de basis van ‘Je geld of je leven’ ligt een omvangrijke hertelling van 3.219 aangiften, die zijn gedaan over de jaren 2009 tot en met augustus 2014. De aangiften zijn één voor één opnieuw geregistreerd en gerubriceerd op o.a. het aantal slachtoffers, de omvang van schade, de locatie van de overval, het aantal betrokken daders, de woonlocatie van verdachten, leeftijd van verdachten, hun financiële cash flow etc. Voor het eerst is het gelukt om een vrij exacte schatting te maken van het aantal daders (inclusief de ‘dark number’) dat op Curaçao met overvallen actief is (geweest). » lees verder
XTC, GHB, cocaïne en ketamine
Een fenomeenonderzoek naar jongeren en partydrugs op Curaçao (ISBN 978-90-806905-0-9, December 2014, 158 pagina's)

Dit fenomeenonderzoek geeft antwoord op de vragen of er in de sociale context op Curaçao partydrugs worden gebruikt, en zo ja hoe die drugs op de markt komen en tegen welke prijs. Het onderzoek had een verkennend karak- ter, waarbij innovatieve researchmethodieken zijn toegepast. Zo zijn studenten, stagiairs en scholieren op locatie (studentenhuizen en scholen) met elektronische hulpmiddelen bevraagd. Tijdens twee party’s zijn bovendien rioolwatermonsters genomen die vervolgens zijn geanalyseerd op de aanwezigheid van partydrugs.» lees verder
Phishing, Kinderporno en Advance-Fee internet Fraud
Hypothesen van cybercrime en haar daders. (ISBN 978-90-806-9054-7, December 2010, 410 pagina's)

Hypothesen van cybercrime en haar daders’, beschrijft vooronderstellingen over de modus operandi en daderkenmerken van cybercrime gedefinieerd als ‘internet gerelateerde criminaliteit’. Het resultaat bestaat uit procesbeschrijvingen (modus operandi) van veronderstelde criminele werkwijzen, en uit netwerkbeschrijvingen van mogelijke daarbij samenwerkende daders. De verschillende activiteiten uit de procesbeschrijvingen en de verschillende daderrollen zijn waar mogelijk van hypothesen over hun verschijningsvorm voorzien. Het rapport heeft een sterk functionele inslag. Er is vooral gezocht naar aanknopingspunten voor detectie van bepaalde vormen van cybercrime. De relevantie en daarmee ook de vraagstelling van het onderzoek, komt voort uit de behoefte aan meer inzicht in de aard van de ‘darknumber’ van cybercrime en de karakteristieken van de daarvoor verantwoordelijke ‘unknown offenders’. » lees verder en download rapport
Bijzonder zijn ze allemaal!
Vergelijkend onderzoek naar reguliere en bijzondere opsporing (ISBN 978-90-3524-371-2, Maart 2010, 454 pagina's)

Bezinning op de relatie tussen Politie en Bijzondere Opsporingsdiensten vice versa vond en vindt vrijwel per definitie plaats vanuit de inbedding binnen het opsporingsbestel. Organisatorische posities van opsporingseenheden worden periodiek bij o.a. het ontwerp van regeringsakkoorden ter discussie gesteld en als 'heilige huisjes' te vuur en te zwaard verdedigd. In deze discussies is nauwelijks plaats voor een (v)erkenning van functionele en inhoudelijke verschillen en overeenkomsten tussen de bijzondere en reguliere opsporing; laat staan voor het mogelijke nut daarvan voor de bestrijding van criminaliteit. Met dit onderzoeksrapport komt daarin verandering. Zonder evaluatieve ondertoon en zonder preoccupaties over het opsporingsbestel, hebben de onderzoekers zich verdiept in verschillen en overeenkomsten tussen Bijzondere opsporingsdiensten en de Politie, en de waarde daarvan voor de criminaliteitsbestrijding. De FIOD-ECD en de AID-Dienstonderdeel Opsporing hebben daarin model gestaan voor de Bijzondere Opsporingsdiensten, en voor de Politie de Nationale Recherche en steeds twee geografische eenheden van respectievelijk de Bovenregionale Recherche, de Regionale Recherche en de Districts-/afdelingsrecherche. De onderbouwende cijfers zijn volgens een specifieke filosofie en aanpak verkregen en veredeld.» lees verder
Baselinestudy Criminaliteit en Rechtshandhaving Curaçao en Bonaire'
(ISBN 978-9080690530, Juni 2007, 413 pagina's)

Het verslag van de Baselinestudy omvat een kwantitatieve en kwalitatieve inventarisatie en analyse van de volgende aan criminaliteit gerelateerde onderwerpen voor Curaçao en Bonaire: drugs, witwassen, wapens, illegale immigratie, verkeer, roofovervallen, mensensmokkel, terrorisme, huiselijk geweld, corruptie/integriteit. De analyses geven inzicht in de criminaliteitsontwikkeling over een periode van vijf jaar. De onderbouwende cijfers zijn volgens een specifieke filosofie en aanpak verkregen en veredeld.» lees verder en download rapport
Rapport 'Uit onverdachte bron'
Evaluatie van de keten ongebruikelijke transacties (ISBN 90-5454-439-2, 359 pagina's, December 2003)

Vanaf 1994 zijn financiële instellingen ingevolge de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT) verplicht om transacties met een ongebruikelijk karakter te melden aan een centraal meldpunt. In de evaluatie van de Wet MOT in 1996 werd geconcludeerd dat de wet MOT adequaat maar ook voor verbetering vatbaar was. Deze conclusies heeft o.a. geleid tot kwalitatieve en kwantitatieve versterking van het Meldpunt
» lees verder
Samenvatting 'De macht over het stuur'
Onderzoek besturingssysteem aanpak mensensmokkel (September 2002)

In oktober 1997 heeft het toenmalige kabinet besloten tot de oprichting van de Taskforce Mensensmokkel. Aanleiding was de verwachte grote toestroom van asielzoekers uit Irak en Afghanistan. Met de instelling van de Taskforce werd verbetering van de informatiehuishouding beoogd en uitbreiding van de voor de aanpak van mensensmokkel beschikbare opsporingscapaciteit.

» lees verderSamenvatting 'Het ei van Columbo'
Evaluatie van het project Financieel Rechercheren (April 2002)

In oktober 1996 ging het Project Financieel Rechercheren van start. Onder aansturing van een breed samengestelde stuurgroep is vanaf dat moment gewerkt aan de doelstelling om financieel rechercheren tot een integraal onderdeel te maken van de handhavingsketen. In 1997 kwam de stuurgroep met een Interim-advies dat heeft geleid tot de oprichting van de interregionale fraudeteams en een landelijk loket horizontale fraude (het IFT-concept). » lees verder
Samenvatting 'Op doorreis...'
Tussentijdse evaluatie Unit Mensensmokkel (UMS) (Juni 2001)


In oktober 1997 heeft het toenmalige kabinet besloten tot de oprichting van de Taskforce Mensensmokkel ter verbetering van de informatie en uitbreiding van de opsporingscapaciteit. » lees verder
Samenvatting 'Inpoldering van het fraudelandschap'
Tussenevaluatie interregionale fraudeteams en het landelijk loket horizontale fraude (November 1999)

Ter bestrijding van de horizontale fraude (fraude in het particuliere geld- en goederenverkeer) zijn in 1998 als samenwerkingsverbanden van OM en politie, vier Interregionale Fraudeteams (IFT’s) en een Landelijk Loket gevormd. De financiering van deze IFT-structuur werd tijdelijk toegekend. Voortzetting van de bekostiging werd afhankelijk gesteld van de uitkomsten van een evaluatieonderzoek. Deze reden tot evaluatie viel weg toen het tweede ‘paarse’ kabinet besloot tot structurele financiering van de IFT-structuur voor de duur van de kabinetsperiode. » lees verder
Samenvatting 'De startconfiguratie van het BLOM'
Het vermogen van het BLOM om bij te dragen aan een optimaal gebruik van verdachte transacties (December 1999)000